menu

Algemene voorwaarden allpa BV

 1. Definities
  1. Allpa:
   De besloten vennootschap Allpa B.V., gevestigd te (6546 BB) Nijmegen aan de Kerkenbos 10-15.
  2. Koper:
   Degene met wie Allpa een koopovereenkomst met betrekking tot de Producten aangaat.
  3. Producten:
   De producten ten aanzien waarvan Allpa en de Koper een koopovereenkomst sluiten, alsmede de daaraan gerelateerde schriftelijke adviezen die door Allpa aan de Koper worden verstrekt.
  1. Toepasselijkheid
   1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Allpa uitgebrachte offertes en met haar gesloten overeenkomsten. 
   2. Mondelinge afspraken en/of toezeggingen die afwijken van de inhoud van deze voorwaarden kunnen Allpa uitsluitend binden indien deze schriftelijk door Allpa zijn bevestigd. De toepasselijkheid van voorwaarden van de Koper wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
  2. Aanbiedingen en overeenkomsten
   1. Alle offertes en aanbiedingen worden door Allpa vrijblijvend gedaan; door de Koper verstrekte opdrachten en acceptaties van aanbiedingen gelden als onherroepelijk gedaan. 
   2. Een overeenkomst komt eerst tot stand indien en voor zover door Allpa een schriftelijke orderbevestiging is verzonden en/of door Allpa (een begin van) uitvoering van de overeenkomst heeft plaatsgevonden.
  3. Prijzen 
   1. Alle prijzen zijn af magazijn/ af fabriek/ af depot of af opslagruimte in euro’s en exclusief BTW en eventuele andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
   2. De door Koper te betalen prijs wordt berekend tegen de op de dag van acceptatie van de bestelling (ex artikel 3.2) geldende prijzen conform de catalogi en prijslijsten van Allpa, althans de op andere wijze door Allpa opgegeven prijzen.
   3. Prijsopgaven in aanbiedingen van en overeengekomen met Allpa zijn gebaseerd op de omstandigheden ten tijde van het opstellen van de aanbieding c.q. de overeenkomst. Allpa is te allen tijde gerechtigd om de geoffreerde c.q. overeengekomen prijzen aan te passen, indien factoren die daarvoor (mede) bepalend zijn (waaronder, maar niet beperkt tot, de marktprijzen van Producten, grondstoffen, transport, personeelskosten, verzekeringen, wisselkoersen, belastingen en andere financiële lasten) verhogingen ondergaan tussen het moment van de aanbieding c.q. het sluiten van de overeenkomst en op het moment van levering. Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de Koper het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 5         Levering

5.1.     Alle door Allpa opgegeven levertijden zijn louter indicatief en niet te beschouwen als fatale termijnen. Overschrijding van een levertijd geeft de Koper nooit recht op schadevergoeding, vernietiging of ontbinding van de overeenkomst of niet nakoming van enige verplichting die voor haar uit deze overeenkomst of uit enige andere overeenkomst  voortvloeit. Koper heeft de in de vorige zin omschreven rechten evenmin in het geval Allpa Producten levert die afwijken van hetgeen is overeengekomen ten aanzien van verpakking, volume/maat, samenstelling, vorm, kleur, gewicht of anderszins, op voorwaarde dat de bruikbaarheid van de Producten daardoor niet negatief wordt beïnvloed. Producten kunnen veranderen a.g.v. technische verbeteringen.

5.2.     Levering van de Producten vindt plaats af magazijn/af fabriek/af depot of af opslagruimte, conform het bepaalde in de versie van de Incoterms die geldt ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst. Allpa is te allen tijde gerechtigd om een bestelling in gedeelten te leveren. 

5.3.     Allpa behoudt zich te allen tijde het recht voor, zulks onder opschorting van de levering en/of de ter beschikking stelling van Producten, gedeeltelijke of volledige vooruitbetaling door de Koper te verlangen van de aan Allpa verschuldigde prijs, of, naar keuze van Allpa, van de Koper te verlangen dat ten genoegen van Allpa voor de aan Allpa verschuldigde prijs zekerheid wordt gesteld.

5.4.     Alle foto’s, afbeeldingen, grafieken etc. die door Allpa zijn en worden gepubliceerd in onder andere, maar niet uitsluitend de productcatalogus, zijn eigendom van Allpa en mogen slechts gebruikt worden door derden na uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Allpa. Allpa is een beschermd handelsmerk.

Artikel 6         Afname- en controleplicht, reclames

6.1.     De Koper is verplicht de gekochte Producten af te nemen op het overeengekomen dan wel door Allpa opgegeven moment van levering. Vanaf datzelfde moment gaat het risico voor de Producten over van Allpa op Koper. Indien Allpa de Producten als gevolg van niet-tijdige afname door Koper moet opslaan, zal laatstgenoemde de daarmee gemoeide kosten aan Allpa vergoeden. 

6.2.     Koper is gehouden om door Allpa geleverde Producten bij levering te controleren. Klachten met betrekking tot zichtbaregebreken aangaande de Producten dienen door Koper binnen uiterlijk 5 (zegge: vijf) dagen na ontvangst schriftelijk te worden ingediend. In afwijking van het voorgaande dienen, in geval van verzending door middel van een vrachtbrief, zichtbare gebreken door Koper onmiddellijk bij levering op de vrachtbrief te worden vermeld.

6.3.     Met betrekking tot niet-zichtbare gebreken geldt eveneens een klachttermijn van 5 (zegge: vijf) dagen, met dien verstande dat deze aanvangt op de dag dat Koper van het gebrek op de hoogte raakte, althans behoorde te raken, doch uiterlijk binnen 1 maand na levering van de Producten. 

6.4.     Bij gebreke van tijdige indiening van klachten conform de hiervoor opgenomen artikelleden komen alle rechten van Koper dienaangaande te vervallen en wordt Allpa geacht volledig aan haar verplichtingen te hebben voldaan. 

6.5.     Voor alle Producten geldt de garantietermijn zoals vastgesteld door de fabrikant van het desbetreffende product. Alle reclames dienen, met inachtneming van de in de vorige artikelleden vermelde voorwaarden, op straffe van verval bij Allpa te worden ingediend met behulp van het garantieformulier dat verkrijgbaar is op www.allpa.nl. Allpa is eerst gehouden om reclames in behandeling te nemen, zodra de Koper aan al zijn verplichtingen jegens haar heeft voldaan. De zaken waarop een reclame ziet dienen door Koper op eigen kosten aan Allpa te worden geretourneerd, op zodanige wijze dat zij de gelegenheid heeft om de gegrondheid van de klachten te beoordelen. Retournering van zaken dient evenwel eerst te geschieden nadat de Koper een daartoe strekkende, schriftelijke instructie van Allpa heeft ontvangen; vroegtijdig en/of op onjuiste wijze geretourneerde zaken worden door Allpa niet in behandeling genomen en doen iedere aanspraak van Koper ter zake vervallen. 

6.6.     Iedere aanspraak van Koper ter zake van garantie komt te vervallen in geval een tekortkoming geheel of gedeeltelijk het gevolg is van: 
a)    de niet-inachtneming door Koper van montage -, installatie, bedienings-, gebruiks-, en/of onderhoudsvoorschriften;
b)    gebreken die niet te wijten zijn aan materiaal- en/of constructiefouten, maar een gevolg zijn van andere oorzaken, bijvoorbeeld normale slijtage, in- en uitwendige vervuiling, roest en verfschade, transport, bevriezing, oververhitting, overbelasting en/of onoordeelkundig gebruik;
c)    reparaties of andere werkzaamheden ter zake van de Producten door derden uitgevoerd, zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Allpa.

6.7      In het geval de geleverde Producten naar het oordeel van Allpa niet voldoen aan de daaraan krachtens de overeenkomst te stellen eisen, dan zullen deze – zulks ter keuze van Allpa – worden hersteld of vervangen, dan wel zal de verkoopprijs worden gereduceerd naar rato van de prijs van de gebrekkige Producten ten opzichte van de totale verkoopprijs.

6.8      Op herlevering zijn deze voorwaarden van toepassing. In het geval Allpa opteert voor vervanging, worden de vervangen zaken haar eigendom.

Artikel 7         Betaling

7.1.     Alle facturen zullen door Koper worden betaald voorafgaand aan of uiterlijk bij levering van de Producten. Indien levering op rekening is overeengekomen, dient betaling te geschieden overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van deze condities dient betaling binnen 10 dagen na factuurdatum te geschieden. Betaling zal te allen tijde plaatsvinden zonder verrekening, korting of opschorting uit welke hoofde dan ook en dient netto door storting op de bankrekening van Allpa te geschieden.

7.2.     De hiervoor vermelde betalingstermijnen gelden onverkort indien ondergeschikte gedeelten van een levering ontbreken, mits het gebruik van de Producten dientengevolge niet verhinderd wordt.

7.3.     Zolang Koper de door hem verschuldigde bedragen, ook die voortvloeien uit vorige transacties, niet heeft voldaan, is Allpa niet verplicht harerzijds de overeengekomen prestaties te verrichten, onverminderd haar overige rechten, waaronder haar aanspraken op vergoeding van schade en kosten.

7.4.     Bij niet (tijdige) betaling van enig aan Allpa verschuldigd bedrag is de Koper door enkel verloop van de geldende betalingstermijn van rechtswege, zonder dat aanmaning en/of in gebreke stelling is vereist, in verzuim en is zij aan Allpa wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW verschuldigd over het achterstallige bedrag, te rekenen vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele betaling. Voorts is Koper jegens Allpa alsdan gehouden tot vergoeding van buiten gerechtelijke incassokosten, welke worden gefixeerd op 15% van het door de Koper onbetaald gelaten bedrag, onverminderd het recht van Allpa op volledige vergoeding van de redelijkerwijs gemaakte kosten. Ook alle in redelijkheid door Allpa gemaakte gerechtelijke- en executiekosten komen voor rekening van Koper. In geval van niet (tijdige) betaling door c.q. liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Koper zullen alle verplichtingen van de Koper onmiddellijk en volledig opeisbaar zijn. 

7.5.     Door de Koper gedane betalingen strekken ten eerste ter voldoening van de kosten, ten tweede ter voldoening van de rente en ten derde ter voldoening van de hoofdsom(men), ongeacht enige andersluidende aanwijzing van de Koper. 

Artikel 8         Eigendomsvoorbehoud

8.1.     De door Allpa geleverde Producten blijven haar eigendom totdat de Koper volledig alle verplichtingen uit alle met Allpa gesloten overeenkomsten is nagekomen. Onder verplichtingen zijn onder meer te begrijpen:

     1. de tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde of te leveren Product/Producten zelf, alsook krachtens zodanige overeenkomst verrichte of te verrichten werkzaamheden/verschuldigde prestaties;
     2. eventuele vorderingen wegens niet nakoming door de Koper van zodanige overeenkomst(en).
     3. alle door Allpa te maken kosten als gevolg van het tekort schieten zijdens Koper, welke kosten worden gefixeerd op 10% van de door Koper onbetaald gelaten koopprijs, onverminderd het recht van Allpa op volledige vergoeding van de door haar gemaakte kosten;
     4. alle door Allpa geleden wederverkoopverlies, dat wil zeggen het nadelige verschil tussen de door Koper onbetaald gelaten koopprijs en de prijs waartegen Allpa de betreffende goederen verkoopt aan een derde. 

8.2.     Zolang de eigendom van Producten nog niet op de Koper is overgegaan, is de Koper niet gerechtigd de Producten te verpanden of anderszins te bezwaren en/of te vervreemden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Allpa. Wederverkoop in het kader van de normale bedrijfsuitoefening van de Koper is toegestaan, zolang Allpa niet schriftelijk aan de Koper te kennen heeft gegeven dat zij haar rechten, voortvloeiende uit het eigendomsvoorbehoud, wenst uit te oefenen. In het geval van wederverkoop waarbij levering van de Producten plaatsvindt voorafgaand aan betaling daarvan, is Koper gehouden jegens haar afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen overeenkomstig het bepaalde in dit artikel.   

8.3.     De Koper is gehouden op de desbetreffende Producten de eigendom van Allpa zichtbaar aan te geven c.q. aangegeven te houden en deze Producten met de nodige zorgvuldigheid te behandelen.

8.4.     De Koper machtigt Allpa nu voor alsdan onherroepelijk om in geval van uitoefening van het eigendomsvoorbehoud de bij of voor de Koper in gebruik zijnde ruimte(n) te betreden en de geleverde Producten terug te nemen. Koper is verplicht hiertoe alle medewerking te verlenen op straffe van een boete van 15 % van het door hem verschuldigde per dag.

Artikel 9         Aansprakelijkheid en vrijwaring

9.1.     Iedere aansprakelijkheid van Allpa is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door haar gesloten aansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, vermeerderd met het krachtens die verzekeringsovereenkomst(en) voor rekening van Allpa komende eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering(en) plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid van Allpa beperkt tot het factuurbedrag dat aan de betreffende Koper, in de twaalf maanden voorafgaand aan de gebeurtenis waardoor de aansprakelijkheid ontstond, in verband met geleverde Producten 
in rekening is gebracht, zulks met maximum van € 100.000,- (zegge: honderd duizend euro). Allpa is nimmer aansprakelijk voor schade in de vorm van omzet- of inkomstenderving of verminderde goodwill, dan wel enige andere indirecte schade.

9.2.     De in het voorgaande lid omschreven beperkingen van aansprakelijkheid gelden niet bij opzet of bewuste roekeloosheid van Allpa.

9.3.     Koper vrijwaart Allpa, haar werknemers en haar voor de uitvoering van een overeenkomst ingeschakelde hulppersonen voor alle aanspraken van derden, voortvloeiende uit of verband houdende met de (door)levering van Producten. De Koper is verplicht zich dienaangaande voldoende te verzekeren en verzekerd te houden.

9.4.     Iedere aanspraak van Koper jegens Allpa, behalve die welke door Allpa is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan daarvan.

Artikel 10       Bevoegde rechter/toepasselijk recht

10.1.   Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Allpa is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

10.2.   De rechtbank te Arnhem is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen, voortvloeiende uit en/of verband houdende met overeenkomsten met Allpa kennis te nemen.

Artikel 11       Slotbepalingen

11.1.   Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden niet of niet geheel rechtsgeldig blijken te zijn, blijven de overige bepalingen volledig in stand. In plaats van de eventueel ongeldige bepaling geldt alsdan een bepaling die door Allpa zou zijn bedongen indien van de oorspronkelijke bepaling wegens zijn ongeldigheid zou zijn afgezien.

11.2.   De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden prevaleert boven vertalingen.

 

Allpa
Juni 2012