menu

Privacy statement van allpa B.V.

Als u ervoor kiest om vrijwillig informatie te verschaffen, zal allpa B.V. deze informatie gebruiken in overeenstemming met het privacy beleid.

allpa B.V. acht privacy belangrijk. De persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, conform de eisen die de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens) hieraan stelt.
 
allpa B.V.  gevestigd te Nijmegen, Kerkenbos 1015, 6546BB, Nederland, is verantwoordelijk voor de gegevensverwerkingen (Verantwoordelijke in de zin van de AVG). Wij hechten veel belang aan uw privacy. De door u aan ons verstrekte gegevens worden zorgvuldig behandeld en beveiligd. 

Wanneer worden er persoonsgegevens verzameld?
Wij verzamelen uw gegevens vanaf het moment dat u uw gegevens invult of achterlaat op onze website, of op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening.

Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen en verwerken uw gegevens voor het afhandelen van uw bestellingen.

Uw persoonsgegevens worden verwerkt om:
1. De geldende wet- en regelgeving na te kunnen komen; 2. Uw delaergegevens te completeren.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van u?

Op het moment dat u met allpa B.V. een leverovereenkomst aangaat, verwerken we de volgende persoonsgegevens -
U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en relevantie van de gegevens die u verstrekt.
Meer specifiek gaat het om – onder andere – de volgende (documenten met) bedrijfs- en persoonsgegevens:


1. Naam en bedrijfsnaam;
2. KVK nummer + uittreksel;
3. BTW nummer;
4. NAW gegevens van de eigenaar/bestuurder, e-mail adres en andere contactgegevens;
5. Geboortedatum en geslacht van de eigenaar/bestuurder;
6.  Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader leverovereenkomsten;

 

Op het moment dat u bij allpa B.V. een bestelling plaatst, verwerken we eventueel; aanvullend de volgende persoonsgegevens:
Nationaliteit, BSN-nummer, ID-bewijs of paspoort of rijbewijs gegevens en bankgegevens;

Bijzondere persoonsgegevens
allpa B.V. legt uitsluitend bijzondere gegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming voor is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet.
  
Met wie delen wij uw persoonsgegevens?
allpa B.V. kan de persoonsgegevens doorgeven aan derden, die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, leveranciers, overheidsinstanties en andere zakelijke relaties. En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis. Met overige organisaties die onze gegevens in kunnen zien, is een bewerkovereenkomst afgesloten. Daarnaast kan allpa B.V. de gegevens delen met overheidsinstanties zoals Belastingdienst en financiële instellingen en verzekeraars.
De verstrekking van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij 'Waarom verzamelen wij uw persoonsgegevens?'
 
Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de wettelijke bewaartermijnen. Uw persoonlijke gegevens (NAW e.d.) zijn beschikbaar tot twee jaar na de laatste leverovereenkomst.

Indien u niet meer benaderd wil worden, kunt u zich telefonisch of via e-mail uitschrijven bij een van onze medewerkers. U wordt dan niet meer door allpa B.V. benaderd. Ten alle tijden kunt u weer contact opnemen als u interesse heeft in onze producten.
 
Uw rechten
Als u inzage wenst in uw totale persoonsgegevensverwerking en/of gegevens wilt wijzigen, verwijderen en/of doorsturen die u zelf niet kunt aanpassen, dan kunt u contact opnemen met een medewerker van allpa B.V.

Beveiliging
allpa B.V. doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensbewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is allpa B.V. met hen overeengekomen door middel van een overeenkomst dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.
 
Vragen, opmerkingen, klachten
Hebt u vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door allpa B.V. dan kunt u contact opnemen via 024- 3777773  of via info@allpa.nl.